=| - نمایش لیست کامل

انقدر گریه کرده ام که یخ شده ام ، کسی نمیتواند مرا بسوزاند !